Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy dokument powstał w trosce o ochronę Twoich praw. Znajdziesz w nim informacje na temat sposobu złożenia zamówienia, formy płatności, warunków zawarcia umowy, a także informację o procedurze odstąpienia od umowy zakupionych produktów.

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ten Sklep Internetowy jest prowadzony przez PharmaDietics PSA z siedzibą w Warszawie przy ulicy ul. Długa 29, 00-238 Warszawa, NIP: 5252901923, REGON: 521588607.

W każdej sprawie związanej z funkcjonowaniem Sklepu proszę o kontakt pod adresem e-mail: Pomoc@pharmadietics.com

Ten dokument określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupującego.

Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży produktów dostępnych w Sklepie oraz zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci kursów online oraz innych produktów elektronicznych. Sprzedawca świadczy także na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.

Wszystkie Towary w sklepie są pełnowartościowe i wolne od wad. 

Kupujący zobowiązany jest w szczególności do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa (treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich). Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.

Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto (razem z podatkiem VAT) w polskich złotych.

Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie internetowej Sklepu.

Informacje zamieszczone w Sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert. Wypełniając interaktywny formularz Zamówienia lub składając Zamówienie w inny sposób Kupujący składa ofertę kupna określonego Towaru. Oferta Kupującego jest wiążąca w chwili składania Zamówienia.

W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu w tym rabatów lojalnościowych, Kupujący musi dokonać Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego. Rejestracja jest jednorazowa i nie jest konieczna do składania Zamówień w Sklepie. Przy skorzystaniu z opcji rejestracji kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego do serwisu Sklepu.

 • 2 WYJAŚNIENIE DEFINICJI

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Formularz rejestracji

Formularz, który jest dostępny na stronie internetowej Sklepu. Skuteczne uzupełnienie Formularza pozwala Ci założyć konto w Sklepie.

Formularz zamówienia

Formularz zamówienia to nic innego jak usługa elektroniczna, dostępna na stronie internetowej mojego Sklepu, umożliwiająca Ci złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktu do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym m.in. sposobu płatności, dostawy.

Klient/Kupujący/Użytkownik

Rozumie się przez to Konsumentów, przedsiębiorców, osoby prawne i inne osoby, niebędące Konsumentem, dokonujące zakupów w Sklepie.

Przedsiębiorca

Rozumie się przez to Klientów sklepu, którzy nie są Konsumentami oraz nie są osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Konsument

Rozumie się przez to konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta

Od 1 stycznia 2021 roku część przepisów dotyczących konsumenta stosować się będzie także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Konto

Jest to usługa elektroniczna – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i podanym przez Ciebie hasłem zbiór dotyczących Cię zasobów w systemie teleinformatycznym, w którym gromadzone są podane przez Ciebie dane oraz informacje o złożonych Zamówieniach w Sklepie internetowym.

Towar

Rzecz ruchoma, dostępna w Sklepie.

Biuletyn

Elektroniczna forma informacji rozsyłanej za pomocą poczty elektronicznej do Kupujących oraz innych użytkowników Sklepu.

Produkt

Oznacza prezentowany w Sklepie internetowym towar, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów.

Rejestracja

Procedura mająca na celu założenie przez Ciebie konta w Sklepie.

Sklep

Oznacza sklep internetowy, z którego właśnie korzystasz i za pośrednictwem którego możesz dokonać zakupu Produktów.

Usługa elektroniczna

Usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Umowa sprzedaży

Umowa sprzedaży zawierana (albo zawarta) między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, dotycząca Produktów oferowanych w Sklepie internetowym.

Zamówienie

Oświadczenie woli składane za pośrednictwem Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 • 3 PODSTAWOWE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

W celu dokonania zakupu oraz korzystania z zakupionego Produktu nie jest konieczne posiadanie przez Kupującego sprzętu komputerowego o szczególnych warunkach technicznych lub innych urządzeń elektronicznych. Wystarczające warunki, dające możliwość korzystania ze Sklepu, to:

dostęp do urządzenia podłączonego do sieci Internet,

zainstalowany i aktualny system operacyjny oraz przeglądarka internetowa,

posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),

posiadanie pakietu oprogramowania – np. pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiednika.

Zabrania się Klientowi korzystania z kont innych klientów oraz udostępniania swojego konta innym osobom. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.

Klient może skorzystać z pomocy technicznej w razie problemów dotyczących funkcjonowania strony internetowej Sklepu, wysyłając drogą elektroniczną zapytanie na wskazany adres e-mail.

 • 4 USŁUGI ELEKTRONICZNE

Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną. W Sklepie dostępne są następujące usługi elektroniczne: Konto, Formularz zamówienia, Newsletter (otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej).

Założenie Konta jest konieczne do dokonania zamówienia w Sklepie.

Korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza rejestracji, kliknięciu przycisku „Załóż konto” oraz potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie linku potwierdzającego, przesłanego automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.

Usługa elektroniczna „Konto” świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Kupujący ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Formularz zamówienia – korzystanie z Formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie internetowym.

Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków: po wypełnieniu Formularza zamówienia i po kliknięciu na stronie Sklepu przycisku „Zamawiam i płacę” lub innego równoznacznego.

Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z korzystaniem z Usług elektronicznych. Reklamacje można zgłaszać pisemnie lub na adres poczty elektronicznej. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również drogą elektroniczną na rzecz Kupującego usługę, polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o produktach, usługach, aktualnych promocjach. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając przycisk służący do rezygnacji, widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera, lub przesyłając takie żądanie na adres Sprzedawcy. Usługi świadczone są nieodpłatnie drogą elektroniczną na rzecz Kupującego.

 • 5 Składanie zamówień

Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień w następujący sposób:

– za pośrednictwem serwisu Sklepu wypełniając interaktywny formularz Zamówienia (dodając wybrany Towar poprzez funkcję „Dodaj do koszyka”, a następnie wykonując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane na stronie komunikaty i informacje, aż do kliknięcia przycisku “Zamawiam”)

Po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem serwisu Sklepu, Kupujący otrzymuje niezwłocznie (w terminie 1 dnia roboczego) poprzez e-mail potwierdzenie złożenia Zamówienia, zawierające informację o wszystkich istotnych warunkach umowy sprzedaży Towaru – potwierdzające przyjęcie Zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towaru.

Niezbędnym warunkiem złożenia Zamówienia poprzez e-mail lub telefonicznie jest określenie przez Kupującego: 

– rodzaju Towaru oraz określenie cech szczególnych Towaru (jeżeli takowe występują);

– ilości zamawianych Towarów;

– pełnych danych adresowych: adresat (imię i nazwisko), adres dostawy (ulica, nr domu, mieszkania, kod pocztowy, miasto), telefon kontaktowy (dla kuriera) oraz adres e-mail;

– informacji o formie płatności – gotówką przy odbiorze/za pobraniem lub przelewem

– preferowanego sposobu dostawy zamawianych Towarów

Po złożeniu Zamówienia przez Kupującego poprzez e-mail lub telefonicznie, Kupujący otrzymuje niezwłocznie (w terminie 1 dnia roboczego) poprzez e-mail potwierdzenie złożenia Zamówienia, zawierające informację o wszystkich istotnych warunkach umowy sprzedaży Towaru.

Składając Zamówienie poprzez e-mail lub telefonicznie, po otrzymaniu od Sprzedawcy e-maila potwierdzającego złożenie Zamówienia, Kupujący zobowiązany jest wysłać do Sprzedawcy e-mail zawierający oświadczenie o przyjęciu oferty Sprzedawcy, będący niezbędnym warunkiem przyjęcia przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji. Efektem otrzymania przez Sprzedawcę maila potwierdzającego jest przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towaru zgodnie z Zamówieniem

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

 • za pośrednictwem systemu Paypal,
 • za pośrednictwem systemu Viva Payment,

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Szczegółowe informacje o kanałach płatności zawarte są w zakładce “Formy Płatności”.

Kupujący dokonujący zapłaty przelewem lub pośrednictwem płatności elektronicznych powinien zapłacić za Towar wraz kosztami dostawy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy Sprzedaży, określonego w Regulaminie. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w procedurze składania Zamówienia (w interaktywnym formularzu). Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Kupującego. Szczegółowe informacje o dostawie zawarte są w zakładce “Czas i koszty dostawy”

 • 6 Realizacja Zamówień

Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza albo przy składaniu zamówienia e-mailem/telefonicznie prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia).

W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza lub niedostatecznego określenia danych w Zamówieniu e-mailem/telefonicznie Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 7 dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona w przypadku Zamówień płatnych przy odbiorze – po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

Termin dostawy Zamówienia na terenie Polski wynosi od 1 do 5 dni roboczych (najczęściej czas oczekiwania na dostawę to 1-2 dni robocze).

W przypadku ewentualnego wydłużenia czasu realizacji Zamówienia Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany.

Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.

W przypadku, gdy Zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania z uwagi na brak Towaru, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, najpóźniej jednak w ciągu maksymalnie 7 dni od dnia zawarcia umowy, zaś Sprzedawca odpowiadać będzie wobec Kupującego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, w tym zwróci w tym czasie otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną za niezrealizowane Zamówienie. Zamiast zwrotu pieniędzy Kupujący może ponadto wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zakup innego, zamiennego Towaru.

Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce.

Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).

Odbierając dostarczoną przez przewoźnika przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności przewoźnika oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

 • Czas i koszty dostawy

Wysyłkę zamówienia realizujemy w przeciągu jednego (1) dnia roboczego od złożenia zamówienia.

 • Dostawy realizowane są poprzez usługi kurierskie DPD oraz paczkomaty InPost.
 • Przesyłki paczkomatowe Inpost – koszt 9,99 zł (maksymalnie 3 opakowania w paczce), płatność z góry.
 • Przesyłki są dostarczane najczęściej w 48 godzin od ich nadania a o dostarczeniu przesyłki do punktu odbioru zostaniecie Państwo powiadomieni poprzez SMS lub e-mail. Przesyłkę z paczkomatu należy odebrać najpóźniej do 48 godzin po jej dostarczeniu.
 • Przesyłki kurierskie DPD – koszt 12,99 zł (maksymalnie 3 opakowania w paczce), płatność z góry.
 • Przesyłki są dostarczane najczęściej w 24–48 godzin od ich nadania.
 • Nie realizujemy dostaw za pobraniem.

Odbiór osobisty obecnie nie jest możliwy.

 • 7 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY

Zamówienia w Sklepie można składać przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę.

Kupujący może złożyć zamówienie jako niezarejestrowany lub jako zarejestrowany użytkownik, przy czym zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie.

Kupujący może założyć konto na etapie składania zamówienia lub niezależnie od składania zamówienia.

W Formularzu zamówienia konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Dane te to: imię, nazwisko, adres e-mail, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.

Klient składa zamówienie poprzez dodanie produktu do koszyka.

Po dodaniu produktów do koszyka Klient ma możliwość weryfikacji dodanych do koszyka produktów, w tym ich ewentualnego usunięcia lub dokonania zmiany. Na tym etapie Klient może powrócić do dokonywania dalszych zakupów lub przejść do opłacenia zamówienia, klikając odpowiednie przyciski.

Po przejściu do opłacania Klient zostaje przekierowany do ekranu logowania lub Rejestracji, chyba że Klient jest już zalogowany.

Po dokonaniu wyboru sposobu płatności i poinformowaniu Klienta o łącznej kwocie zamówienia brutto Klient składa zamówienie, klikając przycisk opatrzony słowami „Kupuję i płacę” lub innym równoważnym sformułowaniem.

Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać.

Poprawne wypełnienie formularzy zakupowych potwierdzane jest na ekranie z wyświetlonym podsumowaniem zamówienia, a w przypadku wyboru płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy 24 płatności online wysyła informację o numerze zamówienia, na wskazany przez Klienta adres e-mail, na który będą wysłane informacje dotyczące zamówienia w Sklepie oraz zakupiony za pośrednictwem Sklepu produkt elektroniczny.

Płatności należy dokonać niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.

W przypadku zamówień dotyczących produktów fizycznych oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Kupującego, jeżeli na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia. Niniejsze oświadczenie stanowi o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zawarta zostaje umowa sprzedaży.

W przypadku dokonania zamówienia, którego przedmiotem są zarówno produkty fizyczne, jak i elektroniczne, dochodzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia.

 • 8 FORMY PŁATNOŚCI

Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym Regulaminie na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie dokonania zamówienia w Sklepie.

Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu. Są także udostępniane Kupującemu podczas składania zamówienia jest to: przelew elektroniczny i płatność kartą.

Po kliknięciu w przycisk finalizujący „Zamawiam i płacę” lub inny o równoznacznym brzmieniu Kupujący będzie miał możliwość wyboru formy płatności i zostanie w sposób automatyczny przekierowany do okienka płatności obsługiwanej przez zewnętrznego dostawcę celem dokonania płatności za zamówienie.

Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z instrukcją dokonania płatności.

Wskazane w Sklepie ceny są cenami brutto, oznacza to, że uwzględniają podatek VAT.

Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument potwierdzający dokonanie płatności, który dołączany jest w wiadomości e-mail.

 • 9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Kupującemu produktu wolnego od wad.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną.

W przypadku kiedy Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

W celu złożenia reklamacji Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego w niniejszym Regulaminie jako załącznik. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno za pośrednictwem poczty tradycyjnej, jak i poczty elektronicznej, przy czym preferowana jest forma elektroniczna.

Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedający powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny, podany przez Klienta w reklamacji, w terminie do 14 dni.

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących informacji: okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację.

Podanie wskazanych wyżej informacji i okoliczności ułatwi sposób procesowania reklamacji. Informacje te mają jednak formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

(Więcej informacji na temat praw Kupującego można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Prawa Konkurencji i Konsumenta – https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.)

 • 10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) masz 14 dni na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny.

Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzorcowego formularza o odstąpieniu od umowy (dokument pdf).

Sklep z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do następujących towarów:

– ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia np. oleje lniane

– dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, jeśli zostały otwarte i nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych np. otwarte opakowania suplementów diety lub soków*;

– dostarczanych treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy plików elektronicznych, np. typu Ebook, jeśli zostały pobrane;

– nagrań dźwiękowych lub wizualnych, a także programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, jeżeli opakowanie to zostało otwarte przez Zamawiającego;

– prasy, w tym dzienników, periodyków lub czasopism.

*w przypadku otwarcia produktu i stwierdzenia jego wady klientowi przysługuje prawo do reklamacji, reklamację można składać do Sklepu online: emailowo na adres: Biuro@pharmadietics.com

Aby skutecznie odstąpić od umowy należy:

Nie później niż w terminie 14 dni odesłać do Sklepu na własny koszt zwracane towary wraz kartami gwarancyjnymi (dla produktów posiadających karty gwarancyjne). Odsyłane towary powinny być w stanie niezmienionym (nieużywane).

Zwrot płatności

Po otrzymaniu zwrotu towaru wystawimy fakturę korygującą i odeślemy ją – po uzgodnieniu z Tobą – mailem lub pocztą tradycyjną. Po otrzymaniu potwierdzenia, że otrzymałeś i akceptujesz fakturę korygującą przystąpimy do zwrotu płatności.

Zwrot płatności obejmuje także koszty dostarczenia towarów do Klienta, a Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu towarów, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść (należy wcześniej to uzgodnić ze Sprzedawcą, który przekaże dalsze kroki).

Zwrot płatności następuje po otrzymaniu przez Sklep wszystkich zwracanych towarów, w odniesieniu do których przysługuje odstąpienie od umowy, Sklep ma 14 dni roboczych na zrealizowanie zwrotu płatności dokonanej przez Klienta po potrąceniu kosztu przesyłki zwrotnej, jeżeli została sfinansowana przez Sklep.

Zwroty pieniędzy realizowane są przez Sklep przelewem bankowym, przekazem pocztowym lub wypłacane na saldo klienta (na sklepowym koncie klienta) w zależności od wyboru dokonanego przez Klienta. 

Uwaga! Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Jeżeli Klient wybrał sposób zwrotu towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów zwrotu. 

Pamiętaj! Odesłany towar nie może nosić śladów używania, a w szczególności suplementy diety oraz produkty żywnościowe, które ze względów higienicznych powinny być oryginalnie opakowane muszą być zwrócone w nienaruszonym opakowaniu jednostkowym (nie otwarte).

Jak przeprowadzić proces odstąpienia od umowy?

W tym celu: 

– wydrukuj, wypełnij i podpisz formularz o odstąpieniu od umowy (dokument pdf)

–  dostarcz ww. formularz oraz zwracane towary na swój koszt na adres naszego magazynu:……..
Pamiętaj, by dołączyć do towarów kartę gwarancyjną (jeśli ją wydano) lub paragon.

 • 11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi konta użytkownika, realizacji zamówienia oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami sprzedaży.

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej na stronie Sprzedającego.

Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania oraz modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Aby temu zapobiec, Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe, bezpieczną skrzynkę poczty elektronicznej oraz inne chroniące bezpieczeństwo korzystających z publicznej sieci Internet.

Informuję, że jako Sprzedawca nigdy nie zwracamy się do Klienta z prośbą o udostępnienie mi hasła w jakiejkolwiek formie.

Zapisując się do Biuletynu w Sklepie Kupujący wyraża zgodę na wykorzystywanie e-maila podanego przez Kupującego do informowania go o ofercie Sprzedawcy, tj. o nowościach, i promocjach.

 • 12 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie.

Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 • 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji, a także do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu.

Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają podjęcia kroków prawnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.